1 Общи условия | Kalina Travel | Online b2b travel platform
МенюFacebook pageLinkedIn

Общи условия

актуална информация

Общи условия

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПЛАТФОРМАТА

Настоящите Условия уреждат реда за ползване на онлайн платформата за туристически услуги – „Kalina Travel Platform“.

I. ПОНЯТИЯ

1. „Туроператор“ - „Калина Травъл“ ООД, с ЕИК 131010207 и адрес на регистрация ул. Крушова градина 45Б, София 1415, тел. +359 882 813 500, e-mail: admin@kalinatravel.eu , което дружество е лицензиран туроператор с регистрационен № PKK-01-5822 на Регистъра на регистрираните туроператори и туристически агенти, предоставя достъп на Ползвателите до „Калина Травъл Платформ”.

2. „Ползвател на Платформата“ e юридическо лице, извършващо дейност като туроператор и/ или туристически агент и/или корпоративен клиент, получило достъп до Платформата.

3. „Корпоративен клиент“ e юридическо лице, което ползва платформата във връзка с реализирането на служебни пътувания на своя персонал и/ или организацията на семинари, конференции, фестивали, изложения и други корпоративни събития;

4. „Потребителски профил” е обособена част в сайта booking.kalinatravel.eu, съдържаща информация за Ползвателя, предоставена от него при регистрацията му в Платформата и съхранявана от КАЛИНА ТРАВЪЛ, като достъпът до потребителския профил се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и парола;

5. „Потребителско име” е избран от Ползвателя уникален код от букви и/или цифри, посредством които той се индивидуализира в Платформата.

6. „Парола” е код от букви и/или цифри, който заедно с потребителското име индивидуализира същия;

7. „Доставчик“ е лице, предоставящо туристическите услуги, обявени в Платформата;

8. Доставчик на платежни услуги по смисъла на действащия в Република България Закон за платежните услуги и платежните системи и за нуждите на тези Общи условия са UNICREDIT и PAYSERA.

9. Kalina Travel Platform е регистрирана търговска марка на Kalina Travel Ltd., издадена от Службата за интелектуална собственост на Европейския съюз.

10. Kalina Travel Support Portal е централизирана платформа за обслужване на клиентите на Kalina Travel Platform. 
В нея може да намерите подробна информация свързана с процеса на резервация в Kalina Travel Platform. 
Чрез нея може да създавате задачи свързани с конкретни Ваши резервации които ние обслужваме онлайн.
Моля запознайте се подробно с информацията която се намира в тази платформа. 
https://support.kalinatravel.eu/bg/support/home

II. Технически стъпки за регистрация и ползване на Платформата

1. Ползвателят има право да използва платформата само след извършване на регистрация на потребителски профил на сайта www.kalinatravel.eu. След регистрацията си Ползвателят получава потребителско име и парола.

2. Формата за регистрация съдържа информация за Ползвателя. Чрез натискане на виртуалния бутон за регистрация Ползвателят заявява, че е запознат и съгласен с настоящите условия, приема ги и се задължава да ги спазва.

3. При попълване на формата за регистрация Ползвателят е длъжен да предостави пълни и верни данни, както и да ги актуализира в 7-дневен срок от всяка тяхна промяна.

4. При непредоставяне на изискваните в регистрационната форма данни, Туроператорът има право да откаже регистрацията. В случай на предоставяне на неверни данни или не отразяване на настъпилите промени в срок, Туроператорът има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие достъпа на Ползвателя до Платформата, както и поддържането на регистрацията му.

III. Конфиденциалност

5. Съдържанието на сайтовете kalinatravel.eu и booking.kalinatravеl.eu и в частност на Платформата, начина на подредба и структуриране на информацията, всички материали, бази данни и други ресурси, публикувани на тях, са изключителна собственост на Туроператора или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на Туроператора, и са защитени от Закона за авторското право и сродните му права. Ползвателят на Платформата се съгласява, че няма да изпраща или прехвърля по какъвто и да било начин Платормата и/ или съдържанието на посочените сайтове на друг компютър, сървър, уеб страница или друга среда за масова употреба, както и че няма да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява, разгласява и използва по друг начин информационните ресурси на Платформата за цели извън посочените в настоящия договор.

6. Всяко публикуване, размножаване и продажба на информация и снимков материал от сайтовете kalinatravel.eu и booking.kalinatravеl.eu и в частност на Платформата под каквато и да е форма, без писменото съгласие на Туроператора е забранено. Ползвателят на Платформата отговаря за всички вреди, настъпили в резултат на нарушаване на настоящата разпоредба.

7. При нарушаване на горните разпоредби от страна на Ползвателя Туроператорът има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие достъпа до Платформата, както и поддържането на регистрацията му.

IV. Oтговорност

8. Информацията на Платформата е публикувана от Доставчика на съответната туристическа услуга.

9. Туроператорът не носи отговорност за грешки или пропуски, допуснати от Доставчика на съответната туристическа услуга при предоставянето на информацията, достъпна на Платформата.

10. Туроператорът има правото да променя цени и информация в Платформата съобразно информацията, подадена от Доставчиците на туристически услуги

11. Туроператорът има право да прекрати достъпа до платформата на Ползвателя, ако има данни за измама от негова страна, свързани с установените начини на плащане.

V. Извършване на резервации и продажби

12. Ползвател на Платформата може да резервира и закупува туристически услуги, достъпни на Платформата след сключване на Договор с Туроператора и успешно регистриране на потребителски профил

13. Ползвателят въвежда критерии за търсене на туристически услуги, по които Платформата извежда резултати.

14. За всяка туристическа услуга в Платфорамата е публикувана информация за:

нейната цена, срок за плащане, ред за анулация и/или други условия на Доставчика.

15. Закупувайки / резервирайки конкретна туристическа услуга, Ползвателят заявява съгласие с публикуваните условия на Доставчика,

16. При резервация/ закупуване Туроператорът потвърждава резервацията/ покупката или предлага алтернативни възможности като публикува съобщение за това в потребителския профил на Ползвателя.

17. Ползвателят е длъжен да провери своята резервация/ покупка и да проследи съответствието на всички потвърдени по нея параметри.

18. Направените резервации/ заявки следва да бъдат платени на Туроператора по реда на сключения договор и приложимите Общи условия.

VI. Обслужване при спешен случай  ( Emeregency ) 


19. За спешен случай се приема ситуация при която Доставчика отказава да предостави на клиента закупената от него услуга, въпреки че клиента е продоставил надлежно на Доставчика съответния документ ( вауер, билет).

20. При спешен случай Ползвателя на платформата е длъжен да уведоми писмено Туроператора, като приложи предоставените му от клиента писма или други документи като доказателство.

21. В случай, че предоставената и заплатена услуга от клиента се анулира от Доствачика, Ползавателя на платформата е длъжен да предостави номера на анулация на Туроператора.

23. Писменото уведомяване от страна на Ползвателя на платформата до Туроператора става чрез изпращане на имейл до support@kalinatravel.eu. За всеки един отделен случай, Ползвателя на платформата изпраща отделен имейл като задължително в него или в заглавието на имейла изписва и номера на резервацията  за която се отнася спешния случай.

24. При изпращане на имейл до support@kalinatravel.eu се генерира автоматично билет в Kalina Travel Support Portal. В случай, че Ползвателя на платформата желае да се информира за стауса на билета е препоръчително да се регистрира в платформата за подръжка

ОБЩИ УСЛОВИЯ
към договори с туристически агенти

Тези Общи условия уреждат реда и условията, при които „Калина Травъл“ ООД (по-долу „Туроператора“), с ЕИК 131010207 и адрес за кореспонденция:  ул. „Лозенец“ 15, 1421 ж.к. Лозенец, София, тел. +359 882 813 500, e-mail: admin@kalinatravel.eu , което дружество е лицензиран туроператор с регистрационен № PKK-01-5822 на Регистъра на регистрираните туроператори и туристически агенти, предоставя достъп до „Калина Травъл Платформ” на туристическите агенти, с които е сключила договор.

I. ПОНЯТИЯ

1. „Агент“ е туристически агент, с който Туроператорът е сключил договор;

2. „Доставчик“ е лице, предоставящи туристически услуги като, но не само хотелиер, превозвач, застраховател и др.

3. „Туристическа услуга“ - хотелско настаняване, самолетни билети, трансфери, екскурзии и туристически атракции, билети за спортни и културни събития, застраховки и др.

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АГЕНТА

4. Агентът притежава и поддържа всички необходими удостоверения/ лицензи/застраховки за осъществяване на правата и задълженията си по договора.

5.При подписване на договора Агентът предоставя на Туроператора копие от валиден лиценз / удостоверение за упражняване на туристическа агентска дейност.

6. В случай на отнемане на лиценза/удостоверението или друга промяна в обстоятелствата, Агентът е длъжен да уведоми Туроператора в 3-дневен срок, считано от датата на тяхното настъпване.

7.Агентът е длъжен да съхранява цялата информация, достъпна на платформата, като поверителна и да не предава предоставените му пароли за достъп на трети лица без предварително писмено съгласие на Туроператора.

8. Агентът заплаща дължимите на Туроператора суми по реда и в сроковете, установени в тези Общи условия и сключения договор.

9.1. Агентът може да продава отделните туристически услуги от онлайн платформата от името и за сметка на Туроператора.

9.2. Агентът може да купува и препродава отделните туристически услуги, достъпни на онлайн платформата от свое име.

10. В случаите по т.9.1., както и в случаите по т. 24, Агентът е длъжен да предостави на Туроператора всички данни за пътуващия / пътуващите, необходими за сключването на договор и издаването на фактура.

11. В случаите по т.9.2., Агентът сключва от свое име и за своя сметка с пътуващите договори за предоставяне на резервираните/ заявените в платформата услуги и им предоставя документите, удостоверяващи направените резервации.

12. Агентът предлага на пътуващите услугите във вида, обявен в Платформата. Агентът няма право да поема допълнителни или различни ангажименти пред пътуващите по обявените в платформата услуги.

13. Агентът се задължава да изготви договорите, които сключва с пътуващите, така че техните клаузи да съответстват на клаузите на сключения с Туроператора договор, Общите условия и конкретните условия на съответните туристически услуги.

14.Агентът е длъжен да уведоми пътуващите, че последните купуват отделни туристически услуги, а не туристически пакет/и.

15.Агентът своевременно предоставя на пътуващите пълно, коректно и точно цялата информация във връзка с резервираните/ заявените туристически услуги.

16.Агентът своевременно информира Туроператора относно направени от пътуващите анулации, възражения и рекламации.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТУРОПЕРАТОРА

17. Туроператорът притежава и поддържа всички необходими лицензи/удостоверения за осъществяване на правата и задълженията си по договора.

18. Туроператорът предоставя на Агента индивидуален код и парола за достъп до онлайн платформата с туристически услуги (по-долу „платформата”).

19.Туроператорът актуализира информацията, достъпна на платформата, относно предлаганите от Доставчиците туристически услуги.

20. Туроператорът не гарантира, че в информацията, достъпна на платформата (включително тарифи, описания илидруги данни), няма грешки или пропуски, защото данните в последната постъпват от съответните Доставчици на туристически услуги.

21. Туроператорът, ако е необходимо, може да предостави обучение на служителите на Агента за придобиване на умения, свързани с работата в платформата, или съдействие по оперативни, маркетингови, технически и финансови въпроси.

22.Туроператорът предоставя административно и оперативно обслужване по реда и условията на договора и тези Общи условия.

23.Туроператорът предоставя за продажба чрез платформата само отделни туристически услуги.

24. В случай, че независимо от т.23., бъде осъществена хипотезата на § 67, буква „б”, подбуква „дд” от допълнителните разпоредби на Закона за туризма (изм. - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г.), и бъде създаден туристически пакет, Агентът уведомява в най-кратък срок Туроператора за сключването на договор, водещ до създаване на туристически пакет и предоставя на Туроператора информацията, която му е необходима за изпълнение на неговите задължения.

25. Страните приемат, че т. 24. касае само туристически пакети, създадени от туристически услуги, закупени посредством платформата.

26. Туроператорът има право да откаже предоставянето на туристически услуги и оказването на съдействие, в случаите когато договорената между Агента и пътуващия услуга се различава от резервираната/ заявената такава в платформата и/ или обявената в платформата цена на услугата не е платена в срок от Агента.

IV. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИТЕ

27. Видът на туристическите услуги, начинът и срокът за тяхното заплащане, както и възможността за извършване на евентуални анулации се определят от Доставчика.

V. ПЛАЩАНИЯ ПО ДОГОВОРА

28. Цените на туристическите услуги, начинът и срокът за тяхното заплащане са изрично посочени в платформата, освен ако между Туроператора и Агента не са индивидуално договорени различни условия за плащане. Плащането на избрани туристически услуги чрез виртуален ПОС терминал се извършва изцяло чрез уеб страницата на Доставчика на платежни услуги. Всички данни, предоставени при използването на уеб страницата на Доставчика на платежни услуги се съхраняват и обработват при условията на последния.

29. Страните приемат, че ако срокът за плащане изтича в неработен ден, плащането трябва да бъде направено в работния ден преди деня на изтичането на срока.

30. При неспазване на срока за плащане Туроператорът има право да прекрати направената резервация без предизвестие. В този случай Туроператорът има право да спре обработката на резервациите, направени от Агента, и да поиска предплащане в пълен размер на същите, за да не бъдат същите отменени.

31. В случаите на т.9.1. от тези Общи условия, Агентът:

31.1 заплаща на Туроператора нетната цена за туристическите услуги, закупени от онлайн платформата, чрез банков превод по посочена в договора банкова сметка на Туроператора или чрез виртуален ПОС-терминал. В тези случаи, Агентът издава фактура към Туроператора за дължимата му комисионна и иска издаване на фактура от страна на Туроператора за пътуващия, в която да бъде включена и комисионната за Агента.

или

31.2.заплаща на Туроператора брутната цена за туристическите услуги, закупени от онлайн платформата, чрез банков превод по посочена в договора банкова сметка на Туроператора, реален ПОС терминал или на каса в брой в офиса на Туроператора. В тези случаи Агентът издава фактура на Туроператора за начислената комисионна, която Туроператорът връща на Агента.

32. В хипотезата на т. 31.2., Туроператорът връща на Агента начислената комисионна в срок до:

- 15-то число на месеца за туристически услуги, закупени до 30-то число на предходния месец,

- 30-то число на месеца за туристически услуги, закупени до 15-то число на същия месец.

33. В случаите на т.9.2., Агентът заплаща на Туроператора нетната цена за туристическите услуги, а Туроператорът издава на Агента ваучер и фактура.

34. В случаите по т.9.2. Агентът има право да определи крайната цена на предоставената на пътуващия туристическа услуга, като същата цена не може да бъде по-ниска от тази, обявена в Платформата.

35.Когато дължимите суми се заплащат от Агента по банкова сметка, то същите следва да бъдат преведени по посочени в договора банкови сметки с титуляр Туроператора (без разноски на получателя).

36.Туроператорът издава фактури за извършените плащания, като същите могат да бъдат изтеглени директно от платформата.

37.Агентът има право да направи писмени възражения по издадена фактура в срок от 3 (три) дни от датата на получаването й. Ако Туроператорът приеме възраженията, фактурата се анулира и на нейно място се издава нова. Отправянето на възражения по издадена фактура не е основание за не извършване на плащане по нея, освен ако възраженията изцяло или частично не бъдат приети от Туроператора.

38. Брутна цена включва нетната цена за туристическата услуга и начислена комисионна за Агента, за която последният издава фактура.

39. Нетна цена означава продажната цена на съответната туристическа услуга.

VI. АНУЛАЦИИ

40. Анулирането/ промяната на резервирана / заявена услуга се извършва при условията на Доставчика, обявени в Платформата.

41. Агентът може да анулира заявена / резервирана в платформата туристическа услуга.

42. В случай, че Агентът иска да бъдат извършени промени в заявена / резервирана на платформата туристическа услуга, той следва да уведоми Туроператора.

43. Туроператорът може да извърши промяна само ако Доставчикът е предоставил такава възможност за съответната туристическа услуга.

44. В случай на анулация / промяна, които изискват изцяло / частично възстановяване на платени от Агента суми (в зависимост от условията за анулация/промяна на съответната туристическа услуга), същите се възстановяват на последния като депозит в 30-дневен срок, считано от датата на анулация / промяна. Агентът има право да ползва същия депозит за заплащане на други туристически услуги, достъпни на платформата.

VII. РЕКЛАМАЦИИ

45.Агентът изпраща на Туроператора отправените към първия рекламации от страна на пътуващите заедно с всички придружаващи документи. Рекламациите се изпращат по имейл до support@kalinatravel.eu.

46.Туроператорът разглежда само рекламации, отправени по реда, посочен в Общите условия.

47.Туроператорът може да изисква допълнителни доказателства във връзка с конкретния случай.

48.Туроператорът уведомява Доставчика за отправените рекламации и изпраща приложените документи.

VIII. ОТГОВОРНОСТ И НЕУСТОЙКИ

49.В хипотезата на т. 9.2., Агентът носи отговорност пред пътуващите за сключените с тях договори. В този случай, Туроператорът не е страна по договорите, сключени между Агента и пътуващите, и не носи отговорност за тяхното неизпълнение.

50.Туроператорът не отговаря за изпълнението на услуги, които не са включени или са различни от обявените в платформата.

51.Туроператорът дължи на Агента обезщетение за причинените вреди, само в случай че те се дължат на виновно действие или бездействие на служители на Туроператора или когато те се дължат на причина, за която Туроператорът отговаря.

52.Туроператорът не носи отговорност за неизпълнение на договора, ако причините за това се дължат на:

-Агента и/или пътуващия;

- действия на трето лице, несвързано с изпълнението на договора;

- непреодолима сила или събитие, което не може да бъде предвидено или избегнато от страна на Туроператора и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им.

53. При забава на плащането на дължими по договора суми Агентът дължи на Туроператора неустойка в размер 1% на ден, но не повече от 10% от стойността на туристическите услуги.

54. При неизпълнение или забавено изпълнение на задължението си по т. 21, Агентът заплаща на Туроператора всички претърпени вреди, в това число имуществени санкции, наложени от контролните органи.

IX. ФОРСМАЖОР

55. Страните не носят отговорност за пълно или частично неизпълнение на договорните си задължения в резултат на форсмажорни обстоятелства. Форсмажорни се считат обстоятелствата, настъпили след подписване на договора в резултат на не предвидими, необратими и неконтролируеми събития, като военни операции от всякакъв характер, природни бедствия, епидемии, стачки, пожари и др. Липсата на парични средства не представлява форсмажорно обстоятелство.

56. Страната, която се позовава на форсмажорните обстоятелства, е длъжна да уведоми другата незабавно, но не по-късно от 3 (три) дни от възникването на тези обстоятелства и да предприеме всички възможни мерки за ограничаване на вредоносните последици.

X. Изменения на Общите условия

57. Туроператорът си запазва правото да изменя настоящите Общи условия едностранно.

58. Изменените Общи условия се публикуват на уебсайта www.kalinatravel.eu , като промените влизат в сила от момента на публикуването им и имат действие за напред.

59. В отношенията между Туроператора и Агента, възникнали по повод закупена туристическа услуга се прилагат тези общи условия, които са действали към момента на закупуването на последната.

XI. ФОРМА НА ДОГОВОРИТЕ

60. Страните сключват договора в писмена форма.

61. Писмената форма се счита спазена и ако договорът е в електронна форма и върху същия бъде положен саморъчен подпис на представител на Страната.

62.Договорът може да бъде подписан от Страните в отделни екземпляри, като в своята съвкупност същите ще се считат за един единен документ.

XII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

63. Страните приемат, че посочените в договора адреси, телефони и имейл адреси на Агента са адреси за кореспонденция.

64. Агентът е длъжен да информира Туроператора за всички промени в данните за контакт с него, в това число и за всички промени в данните за МОЛ и в данните за лицето за контакт, в срок до 7 (седем) дни, считано от настъпване на промяната.

65. Агентът информира Туроператора писмено за промените по т.64 на посочения в договора адрес за кореспонденция.

66. В срок от 7 (седем)дни, считано от получаване на съобщението за настъпила промяна, Туроператорът извършва необходимите промени, включително нанася актуалната информация в регистъра за Агента, поддържан на Платформата и заличава предходните данни.

67.Туроператорът не носи отговорност в случаите, в които Агентът не го е уведомил надлежно за настъпили промени, в това число не носи отговорност за случаите, в които в резултат на това забавяне са настъпили вреди за трети лица.

68. Страните уреждат възникнали помежду им спорове чрез преговори и взаимни отстъпки, а в краен случай отнасят възникналите спорове пред компетентния съд в Република България, като е приложимо българското право.

69. Прогласяването по съдебен ред на нищожността на една или няколко клаузи от тези Общи условия или от договорите не влече нищожност на останалите клаузи.

70. За неуредените от тези Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.
развивайте се заедно с нас

Регистрирайте нов профил или актуализирайте съществуващ такъв

Регистрирай се

ХОТЕЛИ

Платформата е една безплатна възможност да се видят и резервират Вашите услуги от регистрирани в нея туристически фирми.

Регистрирай се