1 политика за защита на личните данни | Kalina Travel | Online b2b travel platform
МенюFacebook pageLinkedIn

политика за защита на личните данни

Моля, внимателно се запознайте с текста по долу.

политика за защита на личните данни
I. Дефиниции
1. „Лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („СУБЕКТ НА ЛИЧНИ ДАННИ“) физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.
2. „Обработване на лични данни“ означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.
3. „Политика за защита на личните данни“ (по-долу за краткост „Политиката“), за целите на този документ, представляват правилата за защита на личните данни, които правила са съобразени с РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни ( по-долу за краткост „Регламента“) и се прилагат от „Калина Травъл“ ООД.
4. „Регистър с лични данни“ означава всеки структуриран набор от лични данни, достъпът до които се осъществява съгласно определени критерии, независимо дали е централизиран, децентрализиран или разпределен съгласно функционален или географски принцип;
5. „Получател“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, пред която се разкриват личните данни, независимо дали е трета страна или не. Същевременно публичните органи, които могат да получават лични данни в рамките на конкретно разследване в съответствие с правото на Съюза или правото на държава членка, не се считат за „получатели“; обработването на тези данни от посочените публични органи отговаря на приложимите правила за защита на данните съобразно целите на обработването;
6. „Администратор“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на Съюза или правото на държава членка, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Съюза или в правото на държава членка;
7. „Онлайн платформа“- виртуална единна среда за закупуване в реално време на самолетни билети, застраховки, екскурзии и ваканции, транспортни услуги /трансфери/, както и наемане на автомобили за временно ползване, до която имат достъп само регистрирани ползватели.
8. „Регистрирани ползватели на онлайн платформата“ са както доставчиците на следните услуги, а именно: на самолетни билети, застраховки, екскурзии и ваканции, транспортни услуги /трансфери/, предоставяне на автомобили за временно ползване, така и потенциалните купувачи на същите услуги, а именно: туристически агенции, тур оператори и корпоративни клиенти, които имат регистрация за ползване на онлайн платформата.
9. „Лица за контакт“ - физическо лице, посочено от регистриран ползвател на онлайн платформата, чрез което администраторът на платформата, както и останалите регистрираните ползватели могат да се свържат със същия.
10. „Отговорни лица“ - физическо лице, посочено от регистриран ползвател на онлайн платформата, което осъществява ръководни функции в последния.
11. „Служители на Дружеството“ - физически лица, наети на работа в „Калина травъл“, сключили граждански или трудов договор със същото Дружество
II. ИНФОРМАЦИЯ за „Калина травъл“ ООД
1. „Калина травъл“ ООД, ЕИК 131010207, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Витоша“, ул. „Гергьовче“ № 4 (по-долу „Калина травъл“ „Дружеството“), е дружество, регистрирано в Република България, което е администратор и получател на лични данни, представлявано от управителите си Любомир Георгиев Велков и Калина Валентинова Велкова.
2. „Калина травъл“ обработва предоставените й лични данни законосъобразно и добросъвестно и по прозрачен начин по отношение на субекта на данните в съответствие с принципите и изискванията на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (по-долу „Регламента“).
III. КАТЕГОРИИ ЛИЧНИ ДАННИ
1. „Калина травъл“ обработва минимален обем „обикновени“ лични данни на физическите лица - лица за контакт и материалноотговорни лица („МОЛ“), посочени от ползвателите на сайта, а именно: име и фамилия.
2. „Калина травъл“ обработва следните „обикновени“ лични данни на лицата, наети на работа по трудов или граждански договор при „Калина травъл“, а именно: три имена, ЕГН, дата на раждане, адрес, номер на документ за самоличност.
3. „Калина травъл“ обработва и данни като служебен адрес, служебен телефон, служебен имейл адрес (адрес на електронна поща) на лицата за контакт и МОЛ; имена на туристически агенции, на тур оператори, на търговски дружества, на хотели, техните регистрационни / лицензионни номера, седалища и адреси на управление, техни имейл адреси.
4. Калина травъл не обработва специални категории лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации, както и обработването на генетични данни, биометрични данни за целите единствено на идентифицирането на физическо лице, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическото лице.
IV. ЦЕЛИ НА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
1. В зависимост от субекта на лични данни, „Калина травъл“ обработва последните за следните цели:
1.1. данните на лицата за контакт и МОЛ се обработват с цел:
- информиране на ползвателите на платформата за актуални оферти, предоставяни от платформата,
- отстраняване на проблеми и неясноти, възникнали в процеса на ползване на платформата.
- отговор на въпроси и искания, отправени от страна на съответния ползвател на платформата;
- изпълняване на сключените между „Калина травъл“ и ползвателите на платформата договори.
1.2. освен за целите по предходната точка данните на лицата за контакт се обработват и за целите на директния маркетинг, доколкото лицето за контакт получава информационен бюлетин за актуални оферти на „Калина травъл“ от името на ЮЛ, което представлява.
1.3. данните на служителите на дружеството се обработват с цел изпълняване на законовите задължения на Дружеството, като работодател по трудови правоотношения, съответно като възложител по граждански договори.
V. СРОК НА ОБРАБОТВАНЕ
1. Срок за обработване на личните данни на лицата за контакт и отговорните лица
„Калина травъл“ обработва личните данни на лицата за контакт и МОЛ само за периода от датата на подаване на формата за регистрация на ползвателя на платформата с посочени лице за контакт и МОЛ до датата на заличаване / промяна на лицето за контакт / МОЛ, по молба на съответния ползвател на платформата.
2. Срок за обработване на личните данни на работници / служители
2.1. „Калина травъл“ обработва личните данни на служителите си в изпълнение на законовите си задължения да разработва и съхранява трудово досие на всеки работник / служител, в което съхранява всички документи, свързани с възникване, изменение и прекратяване на трудовото правоотношение.
2.2. След прекаратяване на трудовото правоотношение „Калина травъл“ съхранява документите от трудовото досие с изключение на ведомостите за заплати за срок от 3 години.
2.3. Ведомостите за заплати се съхраняват за срок от 50 г. по реда предвиден в Закона за Националния архивен фонд.
2.4. След изтичането на срока за съхранението на документите, които не подлежат на предаване в Националния архивен фонд, същите се унищожават.

VI. НАЧИН НА ОБРАБОТВАНЕ
1. „Калина травъл“ съхранява документите, съдържащи лични данни, на технически (електронен) и хартиен носител.
2. „Калина травъл“ поддържа регистър, в който регистър се отразява следната информация: име на юридическо лице ( по-долу „ЮЛ“) – ползвател на платформата, единен идентификационен код на ЮЛ, две имена на материално отговорно лице, адрес на ЮЛ, „индустрия“, „абривиетура“, ДДС номер, номер на лиценз, две имена на физическо лице за контакт, служебен телефон на лицето за контакт, служебен адрес на лицето за контакт, служебн имейл на лицето за контакт.
3. Онлайн регистърът съдържа минимално количество лични данни, а именно само две имена на МОЛ и на лицето за контакт.
VII. ОСНОВАНИЯ ЗА ОБРАБОТВАНЕ
1. „Калина травъл“ обработва данните на лицата за контакт и МОЛ – служители / представители на туристически агенции, на тур оператори, на търговски дружества / на хотели или други юридически лица с оглед защитата на легитимните интереси на „Калина травъл“ във връзка с изпълнението на договорите, сключени между „Калина травъл“ и съответната туристическа агенция / тур оператор / търговско дружество / хотел или други юридически лица.
2. „Калина травъл“ обработва данните на своите служители на основание сключени с тях трудови или граждански договори.
VIII. ДОСТЪП ДО ЛИЧНИ ДАННИ
1. Право на достъп до личните данни на лицата за контакт и МОЛ имат служителите на „Калина травъл“ при спазване на всички правила за защита и конфиденциалност, IT фирмата за поддръжка на онлайн платформата, както и трети лица в предвидените в закон случаи.
2. Личните данни на служителите на „Калина травъл“, наети на граждански / трудови договори могат да бъдат разкрити на следните трети – лица – счетоводна фирма, водеща счетоводството на „Калина травъл“ за целите на счетоводната дейност, на компетентните държавни органи в случаите, установени в българското законодателство и в правото на Европейския съюз.
IX. Права на СУБЕКТИТЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ
1. Субектът на лични данни има право да получи от „Калина травъл“ потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с него, и ако това е така, да получи достъп до данните и информация относно:
- целите на обработване;
- какви категории лични данни се обработват;
- получатели, пред които данните ще бъдат разкрити;
- срока за съхранение или критерии на определенянето му;
- правото да иска коригиране
- право да иска изтриване на личните данни;
- правото да иска ограничаване на обработването на личните си данни;
- право на преносимост на данните
- правото да възрази срещу такова обработване;
- правото на жалба до надзорен орган;
- лицето, което е предоставило данните (това право касае само лицата за контакт, посочени от регистрираните ползватели на сайта).
2. ПРАВО НА КОРИГИРАНЕ
Субектът на лични данни има право да поиска от „Калина травъл“ да коригира данните му, както и да иска попълване на непълните лични данни.

3. ПРАВО НА ИЗТРИВАНЕ
3.1. Субектът на лични данни има право да поиска от „Калина травъл“ да изтрие свързаните с него лични данни.
3.2. „Калина травъл“ изтрива свързаните със субекта лични данни по негово искане когато:
- личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
- субектът на данните оттегля своето съгласие, в случаите когато основанието за обработване на данните е само и единствено това съгласие и няма друго основание за тяхното обработване;
- личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
- личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на Съюза или правото на държава членка, което се прилага спрямо администратора;
3.3. Когато субектът е поискал изтриване, „Калина травъл“, предприема всички необходими мерки, за да уведоми администраторите, обработващи личните данни, че субектът на данните е поискал изтриване от тези администратори на всички връзки, копия или реплики на тези лични данни.
3.4. Субектът има право да окаже получаване на бъдещи информационни имейли чрез автоматично отписване (URL) всеки път, когато получава имейл от „Калина травъл“.
4. ПРАВО НА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОБРАБОТВАНЕТО
4.1. Субектът на данните има право да изиска от „Калина травъл“ ограничаване на обработването, когато е налице една от следните хипотези:
a) точността на личните данни се оспорва от субекта на данните, за срок, който позволява на а да провери точността на личните данни;
б) обработването е неправомерно, но субектът на данните не желае личните данни да бъдат изтрити, а изисква вместо това ограничаване на използването им;
в) „Калина травъл“ не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но субектът на данните ги изисква за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
г) субектът на данните е възразил срещу обработването съгласно член 21, параграф 1 от Регламента в очакване на проверка дали законните основания на администратора имат преимущество пред интересите на субекта на данните.
4.2. В случаите на ограничаване на обработването, личните данни се обработват, с изключение на тяхното съхранение, само със съгласието на субекта на данните или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции или за защита на правата на друго физическо лице или поради важни основания от обществен интерес за Съюза или държава членка.
4.3. „Калина травъл“ информира субектът, поискал ограничаването преди отмяната на същото ограничаване на обработването.
5. ПРАВО НА ПРЕНОСИМОСТ НА ДАННИТЕ
5.1. Субектът на данните има право да получи личните данни, които го засягат и които той е предоставил на администратор, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и има правото да прехвърли тези данни на друг администратор без възпрепятстване от администратора, на когото личните данни са предоставени, в случите когато:
- обработването е основано на съгласие или на договорно задължение и
- обработването се извършва по автоматизиран начин.
5.2. Когато упражнява правото си на преносимост на данните, субектът на данните има право да получи пряко прехвърляне на личните данни от един администратор към друг, когато това е технически осъществимо.
6. ПРАВО НА ВЪЗРАЖЕНИЕ СРЕЩУ ОБРАБОТВАНЕТО
6.1. В случаите, в които „Калина травъл“ обработва лични данни на основание чл. 6, пар. 1, б. „е“, а именно; за целите на легитимните си интереси или на трета страна, субектът на данните има право на възражение срещу обработването на лични данни, отнасящи се до него.
6.2. В този случай „Калина травъл“ прекратява обработването освен ако не докаже, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
6.3.Калина травъл“ уведомява Потребителя, че уеб страницата www.kalinatravel.eu НЕ ИЗПОЛЗВА „Бисквитки“.
X. НАЧИН НА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВАТА
1. Субектът на лични данни отправя своите искания, запитвания и възражения до „Калина травъл“ на имейл sales@kalinatravel.eu
2. Исканията / запитванията / възраженията на субекта на данни могат да се отправят писмено до „Калина травъл“ на посочения адрес за контакт: гр. София, район „Витоша“, ул. „Гергьовче“ № 4.
3. Исканията / запитванията / възраженията могат да бъдат отправени и по електронен път на имейл sales@kalinatravel.eu
4. Исканията / запитванията / възраженията се отправят лично от физическото лице или от изрично упълномощено от него лице чрез нотариално заверено пълномощно.
5. Исканията / запитванията / възраженията съдържат: име, адрес и други данни за идентифициране на съответното физическо лице; описание на искането; предпочитана форма за предоставяне на информацията писмено, устно, по електронен път; подпис, дата на подаване на заявлението и адрес за кореспонденция / имейл за кореспонденция.
6. При подаване на заявление от упълномощено лице към заявлението се прилага и нотариално завереното пълномощно.
7. „Калина травъл“ се произнася по исканията, запитванията и възраженията на субектите на лични данни в срок до 1 /един/ месец, считано от получаването на искането, и в същия срок уведомява субекта за резултата, като изпраща съобщение по имейла за контакт, посочен от субекта на данни.
8. „Калина травъл“ предоставя поисканата от субекта информация писмено, устно или по електронен път със съобщение по имейл, в зависимост от изрично посочения от субекта начин.
9. „Калина травъл“ съобщава за всяко извършено коригиране, изтриване или ограничаване на обработване на всеки получател, на когото личните данни са били разкрити, освен ако това е невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия. „Калина травъл“ информира субекта на данните относно тези получатели, ако субектът на данните поиска това.
10. „Калина травъл“ предоставя исканата информация на субекта на данните безплатно.
11. „Калина травъл“ има право да изиска заплащането на такса от страна на субекта на данните или да откаже да предприеме действия по искането когато исканията на субект за явно неоснователни или прекомерни поради своята повтаряемост.
12. Когато „Калина травъл“ има основателни опасения във връзка със самоличността на физическото лице, което подава искане, може да поиска предоставянето на допълнителна информация, необходима за потвърждаване на самоличността на субекта на данните.
13. За исканията / запитванията / възраженията „Калина травъл“ води нарочен регистър, в който се отбелязва накратко какво е съдържанието на искането / запитването / възражението, кой е субектът, който го отправя, дата на получаване на исканията / запитванията / възраженията, дата на произнасяне по последните от страна на „Калина травъл“, дата на уведомяване, кратко изложение на съдържанието на произнасянето.
14. Уебсайтът на „Калина травъл“ – www.kalinatravel.eu може да съдържа връзки към уебсайтове, собственост на трети страни. Тези уебсайтове имат собствени политики за защита на личните данни, с които „Калина травъл“ препоръчва на субектите да се запознаят. „Калина травъл“ не носи отговорност, свързана с политиките за защита на личните данни на тези уебсайтове и ползването на такива сайтове е на риск на субекта.
15. Всяка година „Калина травъл“ провежда периодичен преглед относно необходимостта от обработване на личните данни, съответно относно необходимостта от тяхното заличаване.
16. Потребителят може да се свърже с „Калина травъл“ чрез следния имейл (електронна поща): sales@kalinatravel.eu
XI. Заключителни разпоредби
За неуредените от тази Политика случаи се прилагат разпоредбите на Регламента и българското законодателство.

развивайте се заедно с нас

Регистрирайте нов профил или актуализирайте съществуващ такъв

Регистрирай се

ХОТЕЛИ

Платформата е една безплатна възможност да се видят и резервират Вашите услуги от регистрирани в нея туристически фирми.

Регистрирай се